Vyhľadať
MENU

 

 

 

 

 

 

Taktické ciele

Hmotné ciele

  • Určenie najlepšieho matematického postupu a algoritmu pre stanovenie čo najmenšieho rozptylu predpovedi spotrieb a strát v trakčnej energetike s použitím modulárnych typov neurónovej siete,
  • Výskum stanovenia externých vplyvov na celkovú spotrebu trakčnej elektriny dopravcov v sieti; na základe dostupných dát sa bude skúmať vplyv počasia (teplota okolia), sklonu tratí a intenzity napájania do siete trakčného vedenia a ďalších fyzikálnych a hypotetických parametrov,
  • Výskum nových bazálnych javov a princípov pre stanovenie optimálneho modelu neurónovej siete a nastavenie optimálnych aktivačných funkcií pre stanovenie algoritmu prepočtu funkcionalít a samovzdelávaciu a samo zdokonaľovaciu schopnosť systému,
  • Základný výskum a vývoj pilotného softvérového nástroja pre prepočet a prognózu spotreby trakčnej elektriny na HEKV a v sieti LDŠZ, ktorý bude obsahovať perceptrónové moduly predikcie spotrieb pomocou ktorých viacvrstvová a rekurentná neurónová sieť bude základom umelej inteligencie a strojového učenia za účelom spresňovania merania a predpovedí spotreby a straty elektrickej energie,
  • Výskum zaistí nastavenie hybridného modelu určovania spotreby HEKV dopravcom na sieti LDSŽ a správcom železničnej dopravnej cesty,
  • Špecifikácia nových matematických algoritmov využiteľných v lepších teoretických modeloch inteligentného systému riadenia (ISR) energetickej efektívnosti a inteligentného energetického manažmentu (IEM) v železničnej doprave.

Nehmotné ciele

  • Originálne vedecké publikácie, publikovanie v odborných vestníkoch a účasť na odborných konferenciách a kongresoch s cieľom prezentácie výsledkov projektu,
  • Nové objavené poznatky v oblasti energetickej efektívnosti, inteligentného systému riadenia dopravy a inteligentného energetického manažmentu za pomoci využitia modulárnych viacvrstvových paralelne distribuovaných neurónových sietí v dopravnej energetike,
  • Ochrana duševného vlastníctva, týkajúca sa identifikácie nových poznatkov o podstatných základoch javov a vedecky pozorovateľných skutočnostiach v oblasti optimalizácie spotrieb elektrickej energie a riadení dopravy.

 

 

 

 

 

 

 

Dalšie O nás »